Historia powstania Koła Terenowego w Warszawie

Zebranie

Pożegnanie

I N F O R M A C J A
dotycząca Terenowego Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Absolwentów
WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego

Na spotkaniu Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG, które miało miejsce 11 grudnia 2008 roku uzupełniono skład Zarządu. Obecnie w skład Zarządu Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Absolwentów wchodzą:

1. prof. Zbigniew Bąblewski - Prezes
2. mgr Alicja Samol - Członek
3. mgr Eugeniusz Ciesielski - Członek

Alicja Samol została wybrana i pełni funkcję Członka Zarządu od 7 maja 2008 roku (zastąpiła Annę Halagierę) Eugeniusz Ciesielski pełni funkcję Członka Zarządu od 11 grudnia 2008 roku (na miejsce Władysława Gondzika)

Prezes - Zbigniew BąblewskiW dniu 15 listopada 2000 r przyjęto inicjatywę i grupa 9 absolwentów WSHM/WSE w Sopocie – założyło Koło Terenowe Stowarzyszenia w Warszawie.
W dniu 19 grudnia 2000 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zatwierdziło powołanie koła w Warszawie oraz przyjęto do Stowarzyszenia 25 członków wg listy złożonej przez koło w Warszawie .
Inicjatywa powołania koła i pierwsze kroki organizacyjne spotkały się z wielką życzliwością i poparciem Zarządu i członków organizacji w Sopocie. 22 lutego 2001 r. odbyło się pierwsze organizacyjno-wyborcze zebranie koła przy obecności 26 osób. Ustaliliśmy główne zarysy programu działania, formy, częstotliwość spotkań, dokonaliśmy wyboru Zarządu koła, na czele którego stanął prof. dr hab. Czesław Leśniak, zaś obowiązki Sekretarza koła objęła mgr Maria Magdzińska-Walkowiak.
Obecnie członkami koła jest 45 osób. Są to głównie byli pracownicy gospodarki morskiej szczebla centralnego, handlu zagranicznego, służby zagranicznej, nauki.
Postacią szczególną jest dr Michał Stalski – student powstałego w czasie okupacji Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, z którego po wojnie „powstała” Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie.
Do koła należą profesorowie, na czele z doktorem honoris causa UG panem prof. Stanisławem Ładyką, prof. Januszem Gołębiowskim oraz, co oczywiste, prezesem koła prof. Czesławem Leśniakiem.
W pierwszym etapie działania, gdy korzystaliśmy z życzliwości Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zebrania odbywały się w użyczanej sali resortu. Miały charakter dyskusyjny i związane były z tematyką reprezentowaną przez zapraszanego gościa. Gościliśmy niezwykle interesujące, wybitne często osoby jak np. poseł Jerzy Młynarczyk, prof. Tadeusz Łodykowski, prof. Z. Krasucki , doradca premiera dr Zdzisław Góralczyk i inni.
O działalności Uczelni morskiej w czasie okupacji i pierwszych latach powojennych – mówił dr Michał Stalski. O gospodarce morskiej mówili dyrektorzy departamentów Andrzej Gdula , Zdzisław Bandera oraz Mirosław Ziemba, o przygotowaniach przed wstąpieniem do Unii Europejskiej – prof. Czesław Leśniak, a o pracy ambasadora zmarły już nasz absolwent Witold Jurasz .
Tę formę pracy trzeba było jednak zmodyfikować i dostosować do nowej sytuacji, gdy nie można już korzystać z salki konferencyjnej resortu. Obecnie przy tej samej częstotliwości, spotkania nasze obok treści organizacyjnej mają rozbudowany charakter towarzyski.
24 marca 2004 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze ,na którym ustępujący Zarząd jednomyślnie uzyskał absolutorium oraz zatwierdzono wszystkie przedłożone sprawozdania. Zebrani pozytywnie oceniając pracę Zarządu - postanowili w głosowaniu powierzyć pełnienie funkcji temu samemu składowi Zarządu .

60 LECIE UCZELNI

Grupa „seniorów” koła warszawskiego wyszła z inicjatywą zwołania Zjazdu Absolwentów i połączenia go z 60-leciem powstania w czasie okupacji Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie Inicjatorami powstania Instytutu i wykładowcami byli prof. Tadeusz Ocioszyński i prof. Tadeusz Kowalenko.
Po wojnie na tej bazie powstała Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, przekształcona w 1952 r. w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z wydziałem morskim i sekcjami żeglugi, portów, rybołówstwa i finansów. Na bazie sopockiej WSE oraz gdańskiej WSP utworzono Uniwersytet Gdański . Tak więc korzenie UG sięgają Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich .
Prof. J. Najder podjął się organizacji Zjazdu, mimo sporych trudności i kłopotów z tym związanych.
3 grudnia 2002 r. w auli w starym gmachu WSHM/WSE odbyło się sympozjum p.t. Polska Myśl Morska z okazji 60 - lecia powstania Instytutu Morskiego przy TUZZ . Prof. dr hab.Sławomir Borowicz przedstawił polską myśl morską do końca lat 80 -tych, zaś prof. dr hab. Jerzy Kujawa perspektywy Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej .
Pan dr Michał Stalski mówił o Instytucie Morskim TUZZ, studiowaniu w warunkach tajnych, niebezpieczeństwie i zagrożeniach utraty życia lub zesłania do obozów koncentracyjnych.
Po zakończeniu sesji dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej (inicjatywa Kazimierza Babiańskiego) na sali gimnastycznej WSHM/WSE poświęconej majorowi Michałowi Kuśmidrowiczowi .
Wspólna kolacja absolwentów zakończyła to udane spotkanie. Jedynie nieobecność JMG Rektora prof.dr hab. Andrzeja Ceynowy na uroczystości 60 - lecia była niemiłym zgrzytem, tym bardziej, że nie zdobyto się na żaden gest grzecznościowy, nie przesłano żadnego słowa z pozdrowieniami czy życzeniami dla starszych ludzi. Również wniosek Zjazdu 60 - lecia o nadanie UG imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego nie uzyskał aprobaty Rektora UG. Ze względu na niekorzystny termin grudniowy Zjazdu, część „seniorów” nie była w stanie wziąć udziału osobiście .
Pan prezes Stowarzyszenia prof. J .Najder zorganizował w dn. 12.09.2003r. spotkanie towarzyskie najstarszych absolwentów z Warszawy, Poznania, Wybrzeża, zyskując sobie uznanie i serdeczne podziękowanie ze strony nie tylko uczestników ale całego koła warszawskiego .

Warszawa, 15 maj 2005r.                                                                                         Mirosław Ziemba